Kameraszabályzat

Kamera/ elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó szabályzat

1/2018 (V. 25.) számú Igazgatósági szabályzat
a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése a biztonsági kamerák üzemeltetésével együtt járó adatkezelések során.
A BUBBLES INTERNATIONAL Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) az

Adatkezelő telephelyén:
9021 Győr, Gerence utca 29-31., illetve a

Adatkezelő alábbi fióktelepein:
1036 Budapest, Lajos u. 93-99.
1043 Budapest, Tél u. 3-7. B.
1097 Budapest, Vaskapu u. 9.
1082 Budapest, Corvin sétány 1. A-D.
1061 Budapest, Paulay Ede utca 3.
1039 Budapest, Boglár utca 3-5.
1196 Budapest, Fő utca 3.
2030 Érd, Angyalka utca 1/A
1203 Budapest, Baross utca 5.
1173 Budapest, Bakancsos utca 5.
1117 Budapest, Nádorliget utca 5.
1076 Budapest, Garay tér 20.
1046 Budapest, Homoktövis utca 1.
8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2.
1118 Budapest, Törökugrató u. 2.
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 48.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 144.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 40-42.
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 12.
1033 Budapest, Flórián tér 6-9.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 18.
1144 Budapest, Ond vezér útja 34.
1046 Budapest, Szent Imre utca 1.
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 30/a.
1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 10.
1133 Budapest, Bessenyei utca 16.,
1066 Budapest, Ó utca 42.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
1119 Budapest, Etele út 63. fszt. 5.
1085 Budapest, József krt. 21.
1184 Budapest, Üllői út 370-377.
2500 Esztergom-kertváros, Retek utca 1.

működtetett üzletekben a kamerás megfigyelés útján az adatkezelés célja: elsődlegesen (i) az emberi élet és testi épség védelme (különös tekintettel az üzletekbe belépő, ill. ott munkát végző munkavállalók testi épségének, emberi méltóságának védelme), panaszkezelés támogatása, a másodlagosan (ii) a vagyonvédelem, azaz az előforduló jogsértések (pl. lopások, rongálások) megelőzése, észlelése, a jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása, az elkövetők, jogsértők tettenérése, a Társaságnak, az üzletszerű mosoda üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének, az ott munkát végző munkavállalóinak védelme, valamint az üzleti-, fizetési- titok védelme

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya: a Társaság által üzemeltetett kamerák rögzítik mindazon munkavállalók, ügyfelek, megrendelők, üzleti partnerek, beszállítók, látogatók személyes adatait – úgymint képfelvételt, továbbá az érintettek magatartását -, akik az érintett területre belépnek (továbbiakban: érintettek).
A szabályzat tárgyi hatálya a Társaság által üzemeltetett biztonsági kamerákkal kapcsolatos adatkezelésre és az érintettnek az adatkezeléssel együtt járó jogai gyakorlásának biztosítására terjed ki a Társaság fióktelepén illetve telephelyén (i) az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség, illetve a munkavállalók és munkát végző alvállalkozó tekintetében a szervíztér Kamerarendszerrel megfigyelt területén tartózkodó és/vagy oda belépő érintettekre, a Kamerarendszer által rögzített képfelvételekre és egyéb személyes adatokra érvényes.

3. Értelmező rendelkezések, az érdekmérlegelési teszt elvégzése

3.1. Ezen szabályzat alkalmazásában:
a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja);
b) adatkezelő: A Kamerarendszerrel rögzített személyes adatok adatkezelője a Társaság;
c) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [GDPR 4.cikk 12. pont];
d) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során a Társaság jogos érdeke azonosításra és az érintettek jogos érdekével összemérésre kerül;
e) érintett: a biztonsági kamerával rögzített képfelvétel alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy, így különösen Adatkezelő munkavállalói, valamint Adatkezelő területére (ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség és szervíztér) belépő, illetve a kamerás (elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő további személyek;
f) kamerás megfigyelő rendszer: zárt láncú video rendszer, mely fixen telepített biztonsági kamerákkal beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig tárol;
g) piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, melynek célja az érintett lényegre törő tájékoztatása az adatkezelés tényéről;
h) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában elsősorban képmás;
i) üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik mozgókép rögzítése és tárolása.
3.2. Az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen akkor lesz jogalapja a kamerás megfigyelőrendszer útján végzett adatkezelésnek, amennyiben fontosabb az ehhez kapcsolódó adatkezelői érdek, mint az érintettnek a személyes adatainak védelméhez fűződő joga.
3.3. Az érdekmérlegelési teszt lépései minden egyes kameránál:
3.3.1. az adott helyszínen feltétlenül szükséges-e az adatkezeléssel járó kamera felszerelése vagy létezik alternatíva, mellyel az adatkezelés elkerülhető;
3.3.2. a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést szükségessé teszi;
3.3.3. az adatkezelés céljának meghatározása, a képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli a Társaság jogos érdeke;
3.3.4. az érintetteknek milyen, az adatkezelés ellen szóló jogos érdekei, jogai azonosíthatóak;
3.3.5. annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan a Társaság jogos érdeke az érintett jogos érdekét.

4. Az adatkezelés általános szabályai

4.1. Az adattakarékosság elvének megvalósulása mellett az Igazgatóság döntése szerint kamerás megfigyelőrendszer működtethető annak érdekében, hogy megelőzhető, illetve bizonyítható legyen a jogsértő cselekmények elkövetése, ezáltal
– a helyszínen tartózkodó személyek életének, testi épségének és személyi szabadságának védelme,
– panaszkezelés támogatása,
– a tárolt személyes adatok védelme, valamint
– a Társaság vagyonvédelme.
4.2. A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben kezelhető személyes adat.
4.3. A kamerák mozgóképet – képfelvételt – rögzítenek és egyidejűleg lehetővé teszik a valós idejű megfigyelést a Társaság, illetve az ügyfél-, abiztonsági szolgálati, és karbantartási feladatot szerződéses jogviszonyban ellátó gazdálkodó szervezet alkalmazottainak számára.
4.4. A kamerás megfigyelőrendszer működtetésének nem célja a munkavállalók és egyéb alkalmazottak ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi és Társasági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható.

II. Fejezet

Különös szabályok

5. A felvételkészítés és tárolás jogalapja

5.1. Az érintett fióktelepen, telephelyen (továbbiakban: megfigyelt terület) végzett kamerás megfigyelés keretében készült mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés jogalapja – kötelező adatkezelés hiányában – az érintett hozzájárulása, mely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra azon érintettek esetében, akik a megfigyelt területen levő üzletbe, egyéb ingatlanba önként, szabad akaratukból lépnek be. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az adatkezelésről történő tájékoztatás az üzletbe belépéskor.
5.2. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor lesz jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az érintettnek a személyes adatainak védelméhez való jog, illetve a személyhez fűződő jog védelme.
5.3 Az érdekmérlegelési teszt során kameraállásonként vizsgálandó és szükség esetén az igazgatósági által dokumentált körülmények lehetnek különösen:
a) az üzletekben elhelyezett gépek, berendezések egyéb tárgyi eszközök védelme, az ingatlan állagának védelme,
b) az üzletekbe a szolgáltatás igénybevétele céljából bárki beléphet;
c) az üzlet nagysága, szintjeinek száma és az épületbiztonságért felelős személyek száma, akik egyidejűleg ellátják a feladatot, továbbá személyes jelenlétük időbeli terjedelme;
d) az adott üzletet ért biztonsági támadások száma, jellege;
e) alternatív biztonsági intézkedések lehetősége, különösen ügyfélforgalom elől elzárt, beléptető-kártyával használható, naplózott belépést biztosító épületrészek kialakítása;
f) az érintett érdekei, azaz a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog, így jelen szabályzat tekintetében elsődlegesen a képmáshoz fűződő jog;
g) az érintett jogainak ügyfélbarát biztosítása, a jogérvényesítés (pl. panaszkezelés) garanciái;
h) a megtett és az adatkezelés megkezdése előtt megtenni tervezett adatbiztonsági intézkedések;
i) az adatkezelés szűk körű időbeli korlátozottsága;
j) egyéb, az adatkezelés szempontjából releváns körülmények számbavétele.

6. Az előzetes tájékoztatás követelménye

6.1. Az érintett részére az adatkezelés megkezdése előtt az alábbiakról kell előzetesen, az érintett számára hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani:
az adatkezelő, elérhetősége,
az adatkezelés jogalapja, és célja (kameránként, a látószög feltüntetése mellett, a kamera a képfelvétel rögzítése mellett közvetlen megfigyelésre is szolgál-e),
adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetősége, a végzett tevékenység leírása,
a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,
az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető formában közölt adatbiztonsági intézkedések,
az adatok megismerésére jogosult személyek köre,
a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani,
a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok,
milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő,
az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni,
jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.
6.2. A tájékoztatás tartalmát a 3. melléklet tartalmazza. A tájékoztató a Társaság honlapján az érintettek számára hozzáférhető. A tájékoztató a bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívásnak megfelelően az érintett üzletben hozzáférhető. A munkavállalók, alkalmazottak részére a tájékoztató tartalmát a munkavégzés helyén kell ismertetni. Az új dolgozókat munkába állás előtt tájékoztatni kell a 6.1. pontban felsoroltakról, amelynek tudomásulvételét aláírásukkal igazolják.
6.3. A bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó tábla az alábbi rövidített tartalmú tájékoztatást tartalmazza: “Az üzletben az élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonbiztonság céljából kamerarendszer van elhelyezve, mely mozgóképet rögzít. A kamerák működésének helyét piktogram jelzi. A felvételt a Társaság 3 napig tárolja. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a BUBBLES International Zrt. honlapján elérhető.”
6.4. Az érintett jogok gyakorlásának biztosítását a 4. mellékletben meghatározott nyomtatvány segíti, amelyet az érintett üzletben, illetve a Társaság honlapján el kell helyezni. ( https://bubbles.hu]

7. A felvételkészítés célja

7.1. A Társaság által a kamerás megfigyelőrendszer az Szvtv. alapján az élet, testi épség és személyi szabadság és vagyon védelme céljából működtethető, beleértve az adatvagyont, valamint a veszélyes anyagokat (vegyszereket). Az elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján a fenti cél eléréséhez ez a Társaság rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.

8. A kezelt adatok köre, a tárolás időtartama és helye

8.1. A megfigyelt területeken vagy területeken belül elhelyezett kamerák mozgóképet rögzítenek és folyamatosan üzemelnek. A kamerák hangot nem rögzítenek.
8.2. A felvételek tárolásának ideje a rögzítéstől számított 3 nap, melynek elteltével – a 10.3. – 10.5. pont szerinti felhasználás hiányában – a felvételt automatikusan törölni kell.
8.3. A tárolás helye az adott üzlet által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer részét képező Provision/NVR hálózati videórögzítő készülékben található, egy sata HDD-re menti az adatokat 72 óráig, további biztonsági mentés nem készül.

9. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek

9.1. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: a Társaság [vezérigazgatója], továbbá az általa írásban feljogosított, igazgatási feladattal megbízott alkalmazott, valamint az üzlet biztonságáért felelős további személyek, különösen a biztonsági szolgálat tagjai. A beosztás, feladatkör megszűnése esetén a jogosultságot haladéktalanul vissza kell vonni.
9.2. A hozzáférést és ennek megszüntetését a Társaság vezérigazgatója által kijelölt munkavállaló biztosítja, és egyidejűleg dokumentálja.
9.3. A hozzáférésre jogosult beosztásokat és munkaköröket az érintetteknek szóló adatkezelési tájékoztatóban közzé kell tenni. Amennyiben hozzáférésre a Társasággal szerződéses jogviszonyban lévő gazdálkodó szervezet munkavállalója, alvállalkozója jogosult, úgy ennek tényét is fel kell tüntetni a gazdálkodó szervezet nevének, cégjegyzékszámának, székhelyének megjelölése mellett.

10. A felvételek felhasználása, továbbítása

10.1. A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt a hozzáférésre jogosult személyek tekinthetik meg.
10.2. A rögzített felvétel megtekintésének helyét, időpontját, időtartamát, célját, a megtekintő(k) nevét, beosztását és a megtekintett felvétel azonosításra alkalmas módon való feltüntetését jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.
10.3. A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve más bíróság részére átadni. Az adattovábbítás tényét, annak pontos tárgyát, jogalapját, időpontját, a megkereső (címzett) nevét a Társaság által dokumentálni kell.
10.4. A felvétel továbbítására kizárólag a Társaság [vezérigazgatója] engedélyével kerülhet sor.
10.5. A felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében felhasználható.

11. A kamerák elhelyezése

11.1. A biztonsági kamerákat a megfigyelt területeken működtetett üzletekben kizárólag beltéri részeken lehet működtetni. Megfigyelhető a megfigyelt területeken működtetett üzletek és egyéb ingatlanok külső homlokzata. A kamerák elhelyezhetőek – a szabályzatban foglalt korlátozásokkal – az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben és a szervíztérben A kamerák helyét a hatásvizsgálat alapján Társaság vezérigazgatója hagyja jóvá.
11.2. A kamerák működtetését a bejárati ajtón vagy a falon, a kamera legfeljebb 2 méteres körzetében elhelyezett piktogram jelzi. Rejtett kamera nem üzemeltethető.
11.3 Nem irányul kamera olyan helyre, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen a mosdóban, illemhelyen, öltözőben, zuhanyzóban, közösségi helyiségben, ebédlőben, konyhában, dohányzásra kijelölt helyen, dolgozószobában, vendégszobában történtek megfigyelésére.
11.4. A kamera látószöge nem irányul dolgozói munkaállomásra, továbbá közterületre. A kamera látószöge irányulhat az ügyfélfogadást rendszeresen végző dolgozói munkaállomással közvetlenül határos ügyfélfogadásra szolgáló területre, az ügyfelek ügyfélfogadás vagy tárgyalás alatti magatartásának megfigyelése céljából.
11.5. A biztonsági kamera által felvett kép felbontása a kamerás biztonsági rendszer működtetésének céljához igazodik. A kamerát az arányosság elvére figyelemmel a cél eléréséhez szükséges legkisebb felbontásra kell beállítani.

12. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

12.1. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személy ne láthassa a kameraképet, ennek érdekében a monitort lehetőség szerint elzárt, kulccsal vagy biztonsági kóddal nyitható helyiségben célszerű elhelyezni. Abban az esetben, ha a monitor zárt helyiségben elhelyezése nem lehetséges és a monitor őrizetlenül marad, ki kell előtte jelentkezni a kameraszoftverből vagy zárolnia kell a képernyőképet.
12.2. Képernyőképről további felvétel, ideértve a más eszközzel (pl. telefon) készített felvételt is, nem készíthető.
12.3. A rögzítőegység elhelyezésekor alapvető cél, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, ennek érdekében minden fizikai biztonsági intézkedést meg kell tenni. Az adatokat az adatvesztés elkerülése érdekében redundáns módon kell tárolni.
12.4. A felvételekhez való hozzáférést (hozzáférő személye, megtekintés időpontja és oka, az esetleges másolatkészítés megtörténte és indoka) naplózni kell.
12.5. A felvételekről biztonsági mentés készül, melynek tárolási ideje azonos az eredeti képfelvétel megőrzési idejével.
12.6. A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az azt felismerő személynek haladéktalanul, a közvetlen felettese egyidejű értesítése mellett, jelenteni kell a Társaság vezérigazgatója által kijelölt munkavállalónak, aki a jelentést aTársaság által meghatározott módon és tartalommal az incidenstől számított 24 órán belül továbbítja a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt munkavállaló felé. Az adatvédelmi incidenst a felelős munkavállaló 48 órán belül elektronikusan bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé az erre a célra kialakított elektronikus felület szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.
12.7. Az érintett munkavállaló az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi incidens orvoslására, illetve az okozott hátrány enyhítésére alkalmasak.
12.8. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat, az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatni kell.

III. Fejezet

Az érintett joggyakorlásának biztosítása

13. A hozzáféréshez való jog

13.1. Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. A kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon is előterjesztheti. Részére a Társaság vezérigazgatója által kijelölt munkavállaló a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén elektronikus úton ad tájékoztatást.
13.2. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a Társaság honlapján egyaránt elérhető.
13.3. A Társaság az érintett 3. melléklet szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.

14. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

14.1. Az érintett a képfelvétel készítésétől számított 3 napon belül jogos érdeke esetén az ok feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet haladéktalanul – még az automatikus törlés előtt – be kell mutatni az elbírálásra jogosultnak.
14.2. A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt a Társaság az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását biztosítja.
14.3. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye.
14.4. A kérelem a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjeszthető, azt az érintett személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a Társaság honlapján egyaránt elérhető. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy dönt. Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén, elektronikus úton ad tájékoztatást.
14.5. A Társaság az érintettnek személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.

15. A betekintéshez való jog

15.1. Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelmet a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy dönt. A kérelemről való döntésig a személyes adat nem törölhető, ennek megakadályozása érdekében a kérelmet haladéktalanul be kell mutatni az elbírálásra jogosult igazgatási vezetőnek. A betekintést ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani.
15.2. Az érintett a képmását tartalmazó mozgóképfelvételről a 15.1. pontban foglaltak szerint abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.
15.3. A Társaság az érintett személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.

16. A tiltakozáshoz való jog

16.1. Az érintett jogosult az Adatkezelő képviselőjéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A kérelmet az érintett a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjesztheti.
16.2. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy egy hónapon belül dönt. A kérelem elutasítását a Társaság indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot a Társaság zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem akadályozza.
16.3. Az érintettnek a tiltakozáshoz kapcsolódó személyes adatait a Társaság a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.

17. A törléshez való jog

17.1. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje a Társaság, ha kezelése jogellenes. A kérelmet az érintett a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy 25 napon belül dönt. A kérelem elutasítását indokolni köteles.
17.2. Az érintett 4. melléklet szerinti személyes adatait a Társaság a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.

18. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei

18.1. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
18.2. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-111530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

19. Egyéb rendelkezések

Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét a Társaság személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
Amennyiben nem munkavállalók látják el a megfigyelt terület őrzésének, rendfenntartásának feladatait, úgy jelen szabályzat rendelkezéseinek alkalmazását a biztonsági szolgálat feladatait részletező szerződésben kell kikötni.

20. Hatálybalépés

A Szabályzat hatályba lépésének napja 2018. május 25-e, többszöri módosítást követően utoljára egységes szerkezetbe foglalva
Budapesten, 2021. július 15-én.